Privacy

Wij respecteren de privacy van iedere bezoeker van deze site. Indien u uw gegevens aan ons doorstuurt, bijvoorbeeld door middel van e-mail of het invullen van een contactformulier, dan doet u dit vrijwillig en zijn de door u toegezonden gegevens bij ons bekend.

Uw persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden alleen gebruikt om acties uit te voeren voor diensten waar u expliciet om hebt gevraagd.

Puberpedagogen.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Puberpedagogen.nl zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Via de website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Middels dit privacy statement wil Puberpedagogen.nl u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons via onze website. Neem voor vragen contact op via de vermelde contactgegevens op Puberpedagogen.nl.

Cookies

Puberpedagogen.nl maakt géén gebruik van cookies, tracking services of andere soortgelijke diensten. Wel kan er op Puberpedagogen.nl content geïmplementeerd zijn die door andere partijen wordt gehost. Denk hierbij aan de plaatsing van video’s, advertenties, social media feeds, links en andere vormen van content.

Dit statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van bovengenoemde vormen van content met onze website zijn verbonden. Ondanks dat wij alleen content van zorgvuldig geselecteerde derden plaatsen kan Puberpedagogen.nl kan niet garanderen dat deze derden op een veilige wijze met uw gegevens omgaan. Wij hebben geen invloed op hoe zij omgaan met de verkregen informatie, noch hebben wij hier inzage in.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies en het gebruik van de eventuele verkregen informatie verwijzen wij u door naar de statements/disclaimers van de desbetreffende partij(en).

Communicatie via e-mail of een contactformulier

Puberpedagogen.nl verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via e-mail of een contactformulier op deze website. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende gegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (indien vermeld)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag en/of offerteaanvraag van passende reactie te voorzien.

Communicatie via een reactieformulier

Indien u reageert door middel van een reactieformulier, doet u dit vrijwillig en zijn uw ingevulde gegevens bij ons bekend. In dit geval gaat het om de volgende gegevens:

Naam
E-mailadres
Website (indien vermeld)
IP-adres

Bij het plaatsen van een reactie worden (naast de reactie zelf) alleen uw ingevulde naam of nickname en uw eventueel ingevulde website publiekelijk zichtbaar. Uw e-mailadres en IP-adres zijn niet publiekelijk zichtbaar en worden alleen gebruikt voor technische doeleinden zoals het vermijden van spam.

U bent zelf verantwoordelijk voor de door u ingevulde velden. Puberpedagogen.nl is niet verplicht om uw reactie te plaatsen en kan te allen tijde uw reactie (en bijbehorende ingevulde gegevens) verwijderen.

Indien u de reactie (inclusief naam of nickname en eventuele vermelding van website) wilt laten verwijderen, dan kunt u ons een verzoek doen door contact met ons op te nemen middels het door u gebruikte e-mailadres waarmee u de reactie heeft geplaatst.

Waarvoor worden de op Puberpedagogen.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of een gevraagde offerte beschikbaar te stellen. Daarnaast gebruiken wij de door u aangeleverde gegevens in het kader van het leveren van diensten en/of goederen voor facturatie en het toesturen hier van.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer uw persoonsgegevens via e-mail of contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Puberpedagogen.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Puberpedagogen.nl zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door Puberpedagogen.nl via haar website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar ons. Puberpedagogen.nl verzoekt u om deze aanvraag te doen middels het e-mailadres waarmee u reeds contact met ons heeft opgenomen. Heeft u geen toegang meer tot dit e-mailadres, dan kan Puberpedagogen.nl ter controle van uw identiteit u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Puberpedagogen.nl verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen privacy statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om het statement regelmatig te raadplegen.

Dit beleid is opgesteld in 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Puberpedagogen.nl wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018.

Disclaimer

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door ons worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en daaraan gerelateerde producten en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.

Puberpedagogen.nl neemt geen verantwoording voor de inhoud van publicaties door derden, welke zich achter verwijzingen bevinden binnen media of publicaties waarvan Puberpedagogen.nl zich bedient.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

© Puberpedagogen.nl – Alle rechten voorbehouden